Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AVS diëtisten

Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen AVS en haar opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist van AVS inroepen.

Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u bellen op werkdagen tussen 8.00-18.00 uur, telefoonnummer: 085-1306284. U kunt ook mailen naar
info@avs-sportdietisten.nl.

Verhindering

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail worden gedaan. Niet tijdig afgezegde afspraken worden wel bij u in rekening gebracht, maar kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Directe toegankelijkheid

Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. U heeft voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig van uw arts. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandeling zonder verwijzing, controleer uw polisvoorwaarden.

Rapportage

Indien u een verwijzing heeft, worden de bevindingen aan uw behandelend (huis)arts of specialist gerapporteerd na het eerste en na het laatste consult. Komt u via de directe toegankelijkheid, dan zal er met u overlegd worden of u een rapportage naar uw arts wilt hebben verstuurd.

Vergoeding

Per 1 januari 2014 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering, voor 3 behandeluren.

Eigen Risico

Vergoeding vanuit de basisverzekering gaat WEL ten koste van uw eigen risico.

Ketenzorg

Waar sprake is van Ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus, COPD en CVRM (= hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering, waarbij dat niet ten koste gaat van het eigen risico. Hoeveel er in uw situatie wordt vergoed, kunt u bij uw verzekering navragen.

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars heeft AVS een contract afgesloten. Dat betekent dat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat. Recente tarieven staan op onze site.

De tarieven gelden ook als no-show tarieven met een maximum van € 45,- per keer.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de tarieven.

Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, bent u in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij u. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso

De diëtist is bij uitblijven van betaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen u verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door u van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn, dan wordt u verzocht eerst contact op te nemen met de diëtist. Misschien is het mogelijk gezamenlijk tot een oplossing te komen als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat er voldoende tijd is om samen naar een bevredigende oplossing te zoeken. Mocht die niet gevonden worden, dan kan uw klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Privacy

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet.

Beëindigen

U kunt te allen tijde de overeenkomst beëindigen. Hierbij is een afsluitend consult wenselijk, mede in verband met de eindrapportage naar uw (huis)arts. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. U wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.